آدرس

مشهد ، ايران ، شهرك صنعتي فردوسي

ایمیل : info@omidancan.com

تلفن واحد فروش: 09151777767

فکس: 31619-051

صدای مشتری: 31619-051

صندوق پستی: 917751364